โรงเรียนบ้านปลายคลอง


หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทร. 077891596

314561633_3355405684778039_1456698068906020178_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง

1085460067-20130930-215223

นางสาว กาญจนา ชัยพร
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตั้งอยู่ในท้องที่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 43 ไร่ 21 ตารางวา โดยที่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด สวนยาง นายวาสน์ วรสิงห์ ทิศใต้ จด ถนนสาธารณะ (ทางหลวงชนบท) ทิศตะวันออก จด สวนยาง ชุมชน หมู่ที่ 1 ทิศตะวันตก จด สวนยาง นายพจนา ล่อโฮ่

มีประวัติความเป็นมา โดยย่อ ดังนี้

โรงเรียนบ้านปลายคลองเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำจืดใหญ่ 4 ได้ปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2482 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เปิดทำการสอนอยู่ 4 ปี โรงเรียนชำรุดหักพัง ประกอบกับครูลาออกสาเหตุมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนเลิกร้างไป

พ.ศ. 2488 นายแคล้ว กาญจพฤกษ์ ศึกษาธิการอำเภอกระบุรี ได้ร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ บนพื้นที่ดินของ นายชัย จันทร์สุข เปิดทำการเรียนได้ 4 ปี อาคารชำรุด

พ.ศ. 2492 นายสุชาติ ศรีชะฎา นายอำเภอกระบุรี ร่วมกับศึกษาธิการอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นมาอีกบนพื้นที่ป่าสงวนของตำบลน้ำจืด โดยมี นายณรงค์ กัณหา เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน แบบอาชีวะ งบประมาณ 3,500 บาท มีนายเทศ ยืนยง เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณ 350,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 017 ลักษณะใต้ถุนโปร่ง จำนวน 4 ห้องเรียน เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจาก ส.ส.ระนอง จำนวน 20,000 บาท สร้างรางน้ำฝน ด้านหลังอาคาร 017 ใช้งบประมาณ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือ 14,000 บาทนำไปปรับปรุงไถสนามกีฬา แต่ยังไม่สำเร็จ คณะครูและประชาชนได้ร่วมมือกันจัดงานฉลองพระทรายข้าวเปลือก หารายได้มาสมทบอีก 12,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬาจนสำเร็จ

พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณ 61,800 บาท สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

  • ได้รับงบประมาณ 30,600 บาท ติดตั้งประปาภายในโรงเรียน
  • ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. ระนองและองค์การยูนิเซฟ จำนวน 7,039 บาท สร้างสร้างอ่างล้างมือและที่สำหรับแปรงฟันจำนวน 10 ที่
    พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์พร้อมรางรับน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 58,000

พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก งบประมาณ 56,000 บาทโดยทำการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปลายคลอง เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา
  2. ระดับประถมศึกษา

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน แยกแต่ละตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 10 คน
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จำนวน 4 คน
ตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 5 คน

ปัจจุบัน นางสาวกชธร เหมทานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณดภาพการศึกษา